ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"บก."ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้สิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ173ราย

บก.พิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 8 จำนวน 173 รายน.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในครั้งนี้แล้ว โดยมีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางฯกำหนด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายเดิมที่ได้เลื่อนชั้น และผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน รวมทั้งสิ้น 173 ราย ทั้งนี้แบ่งเป็น 1) ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ และ 2) ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆใน 4 สาขา (สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างชลประทาน และสาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป“กรมบัญชีกลางได้เร่งตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ลงทะเบียนและยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นไปอย่างคล่องตัว เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว สามารถยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 8/2564 ได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ CGD Application และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ในวันและเวลาราชการ”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม