ตำแหน่งของคุณ Home กทม

น้ำท่วมโบราณสถาน40แห่งนอกเกาะเมืองอยุธยา

กรมศิลปากรรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 กรมศิลปากรได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยได้สำรวจโบราณสถานริมน้ำที่มีการตั้งแผงหรือคันป้องกันน้ำ ประกอบด้วย วัดไชยวัฒนาราม วัดธรรมาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดเชิงท่า วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดศาลาปูนวรวิหาร วัดท่าการ้อง โบราณสถานป้อมเพชร หมู่บ้านโปรตุเกส และหมู่บ้านฮอลันดา ยังสามารถป้องกันน้ำเข้าท่วมโบราณสถานได้ดี ส่วนพื้นที่ภายในเกาะเมือง ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ทำการปั้นคันดินบนแนวถนนอู่ทองในบริเวณที่ต่ำป้องกันน้ำเข้า จะช่วยให้โบราณสถานทั้งหมดในพื้นที่เกาะเมืองได้รับการป้องกันไปด้วย ยกเว้นโบราณสถานป้อมเพชรได้ทำแนวกระสอบทรายป้องกันคลื่นไว้แล้ว ส่วนพื้นที่บริเวณท้ายพระราชวังโบราณที่มีน้ำซึมลอดเข้ามา ได้มีการสูบน้ำรักษาระดับน้ำไม่ให้เข้าท่วมโบราณสถานวัดไชยวัฒนารามวัดธรรมารามหมู่บ้านโปรตุเกสป้อมเพชรกรมศิลปากรยังได้รายงาน พื้นที่บริเวณนอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือ น้ำได้ไหลเข้าท่วมทำให้มีโบราณสถานได้รับผลกระทบประมาณ 30 แห่ง ส่วนทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศใต้ มีโบราณสถานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประมาณ 10 แห่ง ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยโบราณสถานส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบนั้นได้รับการบูรณะเสริมความมั่นคงไว้แล้วทำให้จะได้รับความเสียหายไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อุทยานฯ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางอุทยานฯ ได้จัดบุคลากรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมงอย่างใกล้ชิดในการเตรียมการรับมือ และเมื่อน้ำลดจะรีบสำรวจความเสียหาย ทำความสะอาดและทำการฟื้นฟูโบราณสถานโดยด่วน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม