ตำแหน่งของคุณ Home กทม

'ซูเปอร์โพล'ระบุการเมืองฉุดความสุขคนไทยชี้ความสุขสูงสุดคือการจงรักภักดีต่อสถาบัน

วันที่ 24 ต.ค.64 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล นักวิชาการอิสระด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท เสนอผลสำรวจ เรื่อง ความสุขมวลรวมของคนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,092 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

เมื่อวิเคราะห์ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านความมั่นคง การเมืองและระบบราชการ พบว่า ความสุขของคนไทยที่สูงสุดด้านความมั่นคง การเมืองและระบบราชการอันดับแรก ได้แก่ ความสุขเห็นคนไทยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงความจงรักภักดี กตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทย ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.48 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ด้าน ดัชนีความสุขด้านความมั่นคง การเมืองและระบบราชการที่ฉุดความสุขคนไทยร่วงตกต่ำได้แก่ การทำงานของข้าราชการและระบบราชการทำความสุขคนไทยอยู่ค่าเฉลี่ย 4.98 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน นอกจากนี้ ดัชนีความสุขด้านความมั่นคง การเมืองและระบบราชการตัวอื่นๆ ที่ทำให้ความสุขคนไทยตกต่ำเช่นกัน ได้แก่ ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึง วิกฤตโควิด-19 และ วิกฤตเศรษฐกิจ ได้เพียง 3.63 คะแนน ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึง ความขัดแย้ง ความแตกแยกของคนในชาติ ได้เพียง 3.56 คะแนน และ ที่ตกต่ำสุดได้แก่ ภาพลักษณ์นักการเมืองและบรรยากาศการเมือง ทำคนไทยมีความสุขได้คะแนนเฉลี่ยเพียง 3.51 คะแนน

ขณะที่ ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านสังคมที่สูงสุดได้แก่ ครอบครัวของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 9.12 คะแนน รองลงมา ได้แก่ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติมา ได้ 9.09 คะแนน สุขภาพกาย ได้ 8.55 คะแนน สุขภาพใจ ได้ 8.25 คะแนน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ได้ 8.19 คะแนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ 6.76 คะแนน ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ ความสุขของคนไทย ด้านเศรษฐกิจ ที่สูงสุดได้แก่ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริงจัง ได้ 8.57 คะแนน รองลงมาคือ อาชีพการงานของตนเอง ได้ 7.83 คะแนน ทรัพย์สิน ที่ดิน ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ได้ 7.39 คะแนน ในขณะที่ การเปิดประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและแก้ปัญหาปากท้องได้ 6.43 คะแนน แต่เมื่อนึกถึง หนี้สิน ทั้งในและนอกระบบ ทำคนไทยมีความสุขต่ำ เหลือเพียง 4.42 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อคนไทยนึกถึงทุกอย่างรวมๆ กันในทุกมิติของชีวิต พบว่า ความสุขมวลรวมของคนไทยอยู่ที่ 6.71 คะแนนตีความได้ว่ามีความสุขค่อนข้างมาก

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม