ตำแหน่งของคุณ Home กทม

สวธ.จับมือเครือข่ายวัฒนธรรมร่วมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น

สวธ.จับมือเครือข่ายวัฒนธรรมทุกระดับร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) เดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นนโยบายการดำเนินงานด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชน สังคม นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจจากระดับท้องถิ่นถึงระดับ ประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ การสืบสาน รักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และให้ความสำคัญกระบวนการทำงานที่สามารถขับเคลื่อนได้ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คุ้มค่ากับงบประมาณที่อุดหนุนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งกล่าวอีกว่า สวธ.ได้ให้แนวทางเครือข่ายวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมในพื้นที่ มุ่งเน้นดำเนินงานผ่านการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายวัฒนธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ โดยสวธ.เปิดกว้างให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมนำเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณหรือเงินอุดหนุนในการดำเนินงานวัฒนธรรม ให้สอดรับอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

“สวธ.พร้อมสนับสนุนเครือข่ายวัฒนธรรม นำมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage : ICH) มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในท้องถิ่น ให้สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม 5 ด้าน หรือ 5F (Food/ Fashion/ Fighting/ Film/ Festival) โดยในปีงบประมาณ 2565 จะมุ่งเน้นความสำคัญใน 2 ประเด็นหลักคือ อาหาร(Food) และเสื้อผ้าอาภรณ์(Fashion) เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม(Creative Culture) นับเป็นการผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อน SOFT POWER ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณค่าทางสังคมนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” อธิบดีสวธ.กล่าว
ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรมและเครือข่ายฯ สามารถส่งแบบเสนอของบอุดหนุนโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2564 ที่กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม สวธ. สอบถามโทร. 0 2247 0013 ต่อ 1417 , 1424

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม