ตำแหน่งของคุณ Home กทม

อบจ.สุราษฎร์ธานีจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนรพ.สต.ให้อบจ.ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ19ต.ค.2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว เป็นประธานประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

โดยมีนายสมโชค พูลสุข สาธารณสุขอำเภอพุนพิน (ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย) และนายสมศักดิ์ จึงตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเหมืองทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับข้อกฎ/ระเบียบ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ระบบประชุมทางไกล เพื่อถ่ายทอดข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมรับฟังข้อมูล

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม