ตำแหน่งของคุณ Home

สหกรณ์สงขลาปล่อยรถบรรทุกมังคุดแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสหกรณ์เมืองยโสธร

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการคัดแยกมังคุดของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด เพื่อส่งแลกเปลี่ยนสินค้าภายใต้โครงการกระจายผลไม้ผ่านขบวนการสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยเตรียมส่งไปให้สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด จังหวัดยโสธร จำนวน 3 ตัน ออกเดินทางในวันนี้

นายนอรดีน กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด เป็นแกนหลักในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ส่งขายผ่านเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ โดยได้ผลักดันให้บรรจุเป็นแผนธุรกิจตามแผนงานประจำปีของชุมนุมฯเพราะชุมนุมฯได้สั่งข้าวสารมาจำหน่ายในจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องเดือนละประมาณ 60 ตัน ซึ่งคู่ธุรกิจก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน นับว่าเป็นแผนงานที่ควรปฏิบัติเป็นปกติของชุมนุมฯมากกว่าเป็นกิจกรรมตามนโยบาย

ด้านว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ สุวรรณโณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสงขลา มีผลผลิตด้านการเกษตรเป็นผลไม้ตามฤดูกาลหลายชนิดแต่ยังขาดความโดดเด่นที่เป็นแบรนด์ของจังหวัดสงขลา ในโซนพื้นที่อำเภอด้านทางใต้ของจังหวัดมีทุเรียน มังคุด ลองกอง กระจายในหลายอำเภอ ทางชุมนุมฯยินดีที่จะเพิ่มแผนธุกิจการรวบรวมผลไม้ตามฤดูกาลเป็แผนงานปกติทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสหกรณ์คู่ค้าในต่างภูมิภาคโดยเฉพาะสหกรณ์ทางภาคอีสาน ซึ่งชุมนุมฯได้สั่งข้าวสารในแต่ละปีเป็นจำนวนหลายตัน มีความต้องการผลผลิตด้านการเกษตรจากจังหวัดสงขลาในลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ซึ่งหลังจากสิ้นฤดูผลผลิตมังคุดเแล้วชุมนุมฯก็จะรวบรวมผลผลิตลองกองเพื่อส่งให้กับคู่ค้าในภาคเหนือภาค อีสานต่อไป

อย่างไรก็ตาม การรวบรวมมังคุดในครั้งนี้ชุมนุมฯ ได้จับมือกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการพาลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร และได้รับความร่วมมือจาก นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย มาร่วมสังเกตการณ์การรวบรวม ณ บ้านน้ำขาว อำเภอจะนะด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow