ตำแหน่งของคุณ Home

โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้'พระอจโลภิกขุ'แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ ความว่า …

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

พระอจโล ภิกขุ (เบร็ท เมลตัน แฮนเซ่น) สัญชาติออสเตรเลีย ที่พักสงฆ์อานันทคีรี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะ ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทย และพระพุทธศาสนาประกอบกับ พระอจโล ภิกขุ (เบร็ท เมลตัน แฮนเซ่น) ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาแปลงสัญชาติเป็นไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระอจโล ภิกขุ (เบร็ท เมลตัน แฮนเซ่น)แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow