ตำแหน่งของคุณ Home อาชญากรรม

ศาลปกครองยกฟ้องสมาคมสภาคนพิการฯฟ้องรฟม.ไม่ทำลิฟต์อำนวยความสะดวกรถไฟฟ้าสายสีม่วง

วันที่ 8 ก.ย.64 ที่ ห้องพิจารณาคดี 9 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 2338/2561 ระหว่าง ผู้ฟ้องคดี ประกอบด้วยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ที่ 1 นายธีรยุทธ สุคนธวิท ที่ 2 นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ ที่ 3 นายสว่าง ศรีสม ที่ 4 นายวรกร ไหลหรั่ง ที่ 5 นายสุนทร สุขชา ที่ 6 กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (ผู้ถูกฟ้องคดี)

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ทั้งนี้ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ฟ้องว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายและกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรณีไม่จัดทำลิฟต์ขนส่งสำหรับคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในสถานีขนส่งรถไฟฟ้าและบนรถไฟฟ้าในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถฟฟ้าและอาคารสิ่งปลูกสร้างสถานีขนส่งมวลชนในระบบขนส่งรถฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม เส้นทางช่วงเตาปูน – บางใหญ่ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและคนพิการทุกประเภทไม่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
พนักงานในห้องออกบัตรโดยสาร เพื่อบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มการเข้าใช้บริการด้วยตนเอง และพนักงานจะเปิดประตูพิเศษด้านข้าง (2)คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะพาผู้โดยสารไปติดต่อพนักงานประจำสถานีที่ห้องออกบัตรโดยสาร

โดยพนักงานประจำสถานีจะสอบถามสถานีปลายทางเพื่อประสานงานแจ้งหัวหน้าสถานีในการดูแลผู้โดยสารต่อไป หลังจากนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยจะบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในแบบฟอร์มการเข้าใช้บริการให้แก่คนพิการ ต่อจากนั้น พนักงานประจำสถานีจะเปิดประตูพิเศษด้านข้างให้ผ่านและช่วยอำนวยความสะดวกในการพาผู้โดยสารไปสู่ชั้นซานชาลาด้วยการใช้สิฟต์ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คุ้มครองหรืออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อันเป็นการไม่คำนึงถึงความเสมอภาคของประชาชนและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตามมาตรา 27 วรรคสาม และวรรคสี่ และมาตรา 71 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่อย่างใด

อาศัยเหตุผลดังที่ได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีการจัดทำลิฟต์สำหรับคนพิการ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ดังนั้น กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ 2 ถึงผู้ฟ้องคดีที่ 6 ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 2 ถึงผู้ฟ้องคดีที่ 6
พิพากษายกฟ้อง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม